Från och med juni 2022 blir det förbjudet att använda avvänjningsfoder med medicinska halter av zinkoxid i hela EU. Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan, är projektledare för den arbetsgrupp som har i uppgift att förbereda den svenska grisbranschen inför övergången.  

För ett år sedan när Grisföretagaren pratade med dåvarande projektledaren Andrea Holmström, höll zinkgruppen på och sökte pengar från Jordbruksverket. Hur har det gått med det? 

– Det stämmer. Vi blev beviljade medel i somras. Vi har även fått pengar via Branschutvecklingspengen.  

Andrea pratade även om att kartlägga hur utbredd zinkanvändningen är, vad är statusen på det arbetet? 

– Vi har tagit fram en enkät som vi bett alla smågrisproducenter att svara på. Med hjälp av enkäten vill vi ta reda på hur många som använder zinkfoder, hur det används, och hur de som inte använder zinkfoder hanterar avvänjningen. Mycket handlar om rutiner, foder och foderbyten. Svaren från enkäten ska vara sammanställda inom någon månad, och de ligger till grund för hur vi sedan fortsätter med projektet.  

Har du redan nu något hum om hur vanligt det är att använda zinkfoder? 

– SVA gjorde en kartläggning av zinkanvändningen för några år sedan, då var det runt 40 procent av besättningarna som använde det. Vi får se om det fortfarande stämmer.  

Vilka är det som ingår i zinkgruppen? 

– Gruppen har stor bredd med både bransch- och foderföretag. Vi har även möjlighet att ta hjälp av Läkemedelsverket om det skulle behövas. Det fina är att trots att gruppen är bred och att flera företag är konkurrerande har alla kommit överens om att det är den här handlingsplanen vi ska jobba efter. Det känns positivt att alla är öppna och fokuserade på att det ska bli så bra som möjligt för våra grisproducenter. Det är hoppingivande.  

Vad är gruppens uppgift och mål? 

– Det övergripande målet är vi ska ta fram kunskap och redskap för att klara av ett förbud av zink i högdos, utan att det medför ökad sjuklighet. Målet är också att bibehålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå, ökar den så har vi inte vunnit så mycket. En annan viktig aspekt är att lyckas hålla ökningen i produktionskostnad på en så låg nivå som möjligt.  

Hur kommer det att gå till rent praktiskt för att nå fram till målet? 

– En del är kartläggning av dokumentation, både ny och gammal, beprövad kunskap. Det gäller att fånga upp den kunskapen. Alla i zinkgruppen har ett ansvar att bevaka vad som händer utomlands på området. Vi kommer även, med enkäten som grund, att genomföra en del praktiska tester på gård. Foderföretagen har dessutom egna idéer om olika fodersammansättningar och tillsatser som ska utvärderas. Tanken är även att vi ska ha utbildning för rådgivare och veterinärer och skapa ett rådgivningsmaterial som är bra för djurägarna, med praktiska råd och tips.  

I juni är det ett stort zinksymposium i Danmark, ska zinkgruppen delta på något vis där och hur i så fall? 

– Självklart kommer vi att delta där med ett flertal personer från projektet. Huruvida vi deltar som åhörare eller föreläsare är ännu inte klart, vi är naturligtvis beredda att dela med oss av våra erfarenheter om det blir aktuellt.  

Dessa är representerade i zinkgruppen 
Svenska Köttföretagen 
LRF Kött 
Sveriges Grisföretagare 
Lundens Djurhälsa 
Distriktsveterinärerna 
Gård & Djurhälsan 
Lantmännen 
Svenska Foder 
Vallberga Lantmän 
Swedish Agro 
Jordbruksverket 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
Sveriges lantbruksuniversitet 

Text: Emma Sonesson, Grisföretagaren